Samenleving economie

Maatschappelijke effecten van watergas

Wij willen graag meer aandacht schenken aan de effecten van water-energie op de maatschappij en de economie. Daarvoor vragen we ook jouw en uw input. 

Ik vroeg eens aan een leerling van ene middelbare school - toen ik met haar op weg was naar een watergaspionier - Wat zie je als we water-energie hebben? Oh, zegt ze direct, dan zijn al die windmolens in het landschap er niet meer!

Wat denkt u hoe water-energie onze omgeving zal veranderen? Je inzending wordt bijzonder op prijs gesteld. Het mag ook een afbeelding of een filmpje zijn. Bij voorbaat dank!

De WaterDraak doet de aftrap

Met het vierluik over de Waterdraak doet Watergas.NU de aftrap. De relativiteitstheorie is op 28 november 100 jaar geleden gepubliceerd door Einstein. Voor de essaycompetitie van NewScientist schreef ik het eerste deel van het vierluik De Waterdraak. 

Deel I:
Wàt als water brandt? 

Deel II:
De Waterdraak

Deel III:
De Som van het bewijs

Deel IV:
De vullisboer en het goud 

Ik wens u veel leesplezier. Hoe ziet u het Water Tijdperk? Hoe verloopt de overgang tussen Koolstoftijdperk en Watertijdperk? Raken we van het Oog van de Orkaan (Jan Rotmans, Urgenda) in de Tsunami van de Waterdraak? Wij stellen uw reactie op prijs! 

Water(stof)economie 2.0

We hadden destijds hoge verwachtingen van de 'waterstofeconomie'. Maar deze waterstofeconomie 1.0 is niet echt van de grond gekomen. Het tanken van H2 is best duur. De investeringen in infrastructurele voorzieningen waren te hoog. Dus de industrie pikte dit toen niet op.  Maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan waterstof als brandstof. In Zuid Korea worden er bijvoorbeeld miljarden geïnvesteerd. Daar hebben ze het voordeel dat er in Seoul miljoenen mensen op een relatief klein oppervlak wonen en werken. Dus de aanleg van waterstofinfrastructuur is haalbaar. 

In Europa zie je ontwikkelingen zoals water-benzine en een soort waterstofpellets, die je kan tanken. Die toepassingen zijn nog in pril stadium. 

Nu we betere watergastechnologie ter beschikking krijgen - bijvoorbeeld zoals die van Epoch uit Taiwan of BEST Korea - komt 'Waterstofeconomie 2.0' dichterbij. zeker als de Resonantie Technologie zich verder ontwikkelt. Lees meer.  

Oproep Verkenningen Water-Economie

Binnenkort wordt de vraag dus actueel, wat er om ons heen zal gebeuren als inderdaad wordt aangetoond, dat water brandt. We komen dan in een transitiefase. Wat is het eindbeeld van een water(gas)-based economie? Wat betekent het opwekken van electriciteit en warmte met WKK's, die op water lopen? Wat betekent het als we in de procesindustrie kunnen verbranden met watergas? Wat betekent dit voor de transportsector. Welke autofabrikant komt het eerste met een auto op water? Wat betekent dat voor de overheden en voor de Rijksbegroting? Allemaal boeiende vragen, waarvoor we alvast een balletje opgooien. Begin er eens over te brainstormen op school, op het werk en op de universiteit. Is het een goed idee om hier ook een Blue Challenge voor uit te schrijven? Als je dit een goed idee vind, dan horen we dat graag! We publiceren je artikel desgewenst op onze website 

Het waterenergie-scenario

Hoeveel energie kan Nederland besparen?

Ir Caspar Pompe

Technisch Weekblad stelt de vraag hoeveel energie we kunnen besparen. In dit artikel wordt becijferd dat we in een (niet-ondenkbeeldig) waterenergie-scenario ongeveer 56% op energie kunnen besparen.

Laten we eens kijken naar grondstoffen die – volgens de klassieke natuurkunde – geen energie kunnen leveren. Immers, deze grondstoffen blijven over na verbranding van de koolwaterstoffen, die we nu gebruiken. Zij staan onderaan de energieketen – zegt men. De paria’s van de energie. H2O en CO2. Het een spoelen we door de WC en het ander bestrijden we als windmolens. Toch worden oorlogen gevoerd om water en wordt CO2 tussen de industriëlen verhandeld.

De zin van ‘out of the box-denken

Laten we eens ‘out of the box’ denken, zoals Shell dat wel doet. Zo waren zij goed voorbereid op de oliecrisis in 1973. Het scenario van een olieboycot was te gek voor woorden. Belandde in een la. Toen de oliecrisis de kop opstak was men die la gelukkig niet vergeten. Door out-of-the-box-denken was Shell goed voorbereid op het ondenkbare!

Als we aannemen dat we de bindingsenergie van water kunnen benutten als energiebron, dan kan men met waterenergie veel besparen op koolstofenergie, maar ook op wind- en zonne-energie: een interessant scenario om in beeld te krijgen!

In alle bescheidenheid….

Als voorzitter van Stichting Watergas.NU ben ik redelijk op de hoogte van de ontwikkeling op het gebied van ‘HHO-Watergas’ (een gasfase van water – HHO is de verkorte schrijfwijze van zuiver ‘gas van water’). Enkele ontwikkelaars kunnen  bijzonder efficiënt water omzetten in waterstof en zuurstof met resonantietechniek. Dit is een relatief recente ontwikkeling. Maar…. De ontwikkeling bevindt zich veelal nog in de laboratoriumfase. Dus we spreken in bescheidenheid vooralsnog over een ‘niet-ondenkbeeldig’ scenario als het gaat over water als bron van energie. Echter…toevoeging van waterstof aan verbrandings-motoren voor een betere verbranding is geenszins denkbeeldig! Er is een aantal bedrijven dat goede resultaten realiseert. Op  www.watergas.nu kunt u die bedrijven vinden.

Het waterenergiescenario

We benaderen deze vraag in grote klappen snel thuis. Laten we de horizon nemen van ongeveer 2030.  Nog niet alle grote motoren,  vliegtuigen en schepen zijn afgeschreven, we gaan er van uit dat de helft water als energiebron gebruikt. Al het rollend materieel en de apparatuur in de procesindustrie gebruiken inmiddels water.

Hoeveel energie gebruiken we nu?

We gebruiken ongeveer 2 kg steenkool, 7 kuub aardgas en 10 liter olie per dag. Als alternatieven zijn bronnen als zonne-energie, biomassa, wind en een snufje waterkracht ingezet. We gebruiken in Nederland momenteel 4000 PJ energie per jaar (CBS) (dat is 1.111 Terawattuur ofwel ruim 1012 kWh. De helft komt van olie. Een derde van gas. En ééntiende uit kolen. Kernenergie van Borssele levert 7,5%, terwijl duurzame energie en afvalverbranding samen zo’n 5% van de energie leveren (!). 31% van de totale energie, ofwel ongeveer 50% van de koolstof-energiedragers (fossiel of bio) wordt gebruikt door de industrie als grondstof voor de productie van  kunststoffen.  Scheep- en luchtvaart gebruikt 18% en de dienstensector inclusief land en tuinbouw gebruiken 14%. Olie en gas worden vooral gebruikt in grote dieselmotoren en WKK’s. Energie-transport en -productie bedragen zo’n 14%. De transport-sector gebruikt 12% van de energie. Huishoudens gebruiken slechts 11%.

Water bespaart 56% energie (?)

Met water kunnen we tegen 2030 wellicht 56% energie besparen.

%

Sector

 

 Besparing

 

31%

Industrie

   

6%

18%

Scheep - en luchtvaart

10%

14%

Diensten

land en tuinbouw

12%

14%

Energieconversie

 

7%

12%

Transport

   

10%

11%

Huishoudens

 

11%

100%

 

 

 

56%

Waterenergie: 56% besparing (2030)

De potentie van dit scenario is groot. De hoeveelheid onderzoeksbudget voor water- en vrije energie is nog te klein. Met een jaarlijks budget van 1 promille van de subsidie op windenergie kan de watergassector het ondenkbare sneller mogelijk maken!  

Olie blijft voor maken kunststof

Laten we inschatten dat we van de koolstoffen, die tot kunststof worden verwerkt ongeveer 20% van die 32% kunnen vervangen door plantaardige alternatieven, dan levert dat slechts een besparing van 6% op. Van CH4 – methaan kan je bijvoorbeeld met zonne-energie kunststof maken (zgn solar fuels). Daarenboven zijn enkele onderzoekers bezig met de omzetting van H2O en CO2 naar synthetische gassen. Maar is dat concurrerend?

Water als bi-fuel - grote motoren

Vier watergasbedrijven (zie onze website) werken momenteel samen met grote motor-onderhoudsbedrijven om de besparing van diesel met ‘HHO-Watergas’ in grote scheepsmotoren te verbeteren. Zoals Hydro Synergy op MS Vinotra 10 ongeveer 10% brandstof bespaart met waterstoftoevoeging via de luchtinlaat.

Roet verdwijnt overigens vrijwel. Men gebruikt HHO-watergas als bi-fuel. Men kan nu in de HHO-sector ongeveer 5 tot 10% brandstof besparen. In oude motoren in andere sectoren worden besparingen gemeld tot 40%. Producent Green Mile Solutions heeft een Volvo S80 Limousine zo’n 40% zuiniger laten rijden met watergasbijmenging. Water kan ook anders worden gebruikt. Het Duitse DLR maakt een water-dieselemulsie, waarmee zij zeggen 30% brandstof te besparen.

De brandstofbesparing zal door onderzoek en samenwerking  toenemen. Watergas.NU heeft de ‘Taskforce Blue Shipping’ opgericht om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versnellen.
Laten we conservatief rekenen en de lat (na nog jaren ontwikkeling) sectorbreed  leggen op 20% besparing op bestáánde motoren (50% nog in gebruik tegen 2030). De andere 50% van de schepen en vliegtuigen varen en vliegen tegen die tijd op water-(stof) en elektriciteit. De besparing bedraagt dus 50% + 0,2 x 50% = 60% van deze groep energiegebruikers (18% van totaal) – laten we zeggen nog eens 10% besparing op het totaal.  

Energiecentrales blijven nodig

Grote energiecentrales blijven waarschijnlijk nodig, ook als er overal smartgrids worden aangelegd. En het herverdelen van energie (elektriciteit en warmte) blijft waarschijnlijk ook nodig. Dus ook energieconversie blijft, maar die zal wellicht met 50% afnemen, omdat we verschillende technologieën ontwikkelen om lokaal en regionaal energie te bufferen tijdens daluren. Dus laten we inschatten dat we 50% van de conversieverliezen van de centrale energieproductie kunnen besparen: 7% besparing.

Grote besparing in dienstensector

Grote motoren van de dienstensector, de land en tuinbouw gaan draaien op enerzijds water en een klein beetje koolstof (90-10% of geheel op water). Besparing circa 10%.

Transport rijdt op water…

De huidige transportmiddelen zijn tegen 2030 ook allemaal afgeschreven. De motoren zijn  vervangen door water-motoren. Besparing ongeveer 10%.

Huishoudens krijgen eigen E-Box

Huishoudens krijgen een ‘E-Box’ in huis. Ik ken wel 7 ontwikkelaars die dromen van een E-box. Dat is een soort HR-ketel, maar dan werkend op waterenergie voor warmte - aangevuld met zonne-, wind- en geowarmte-energie. Huizen en kantoren zijn aangesloten op smartgrids. Kantoren in de buurt leveren energie aan de omringende wijken.  Daarmee ‘besparen’ we 10% van de energie.

Het bedrijf HHO Heating Systems maakt met stroom uit het net watergas en verhit daar een emissievrij CV-toestel mee. In plaats van aardgas. Besparing 75% op de energiekosten. Als de elektriciteit van de zon of de wind komt, dan is een huishouden dus geheel onafhankelijk!

 

Adres Oudekleefsebaan 76, 6611 AP Overasselt Telefoon 06-52.52.59.35  E-mail welkom@watergas.nu